Nasza Szkoła jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest miejscem, gdzie dziecko może poczuć się bezpiecznie.

Zapewniamy opiekę i edukację w mniejszej grupie niż w innych placówkach.

W szkole prowadzone są zajęcia w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, obecnie są to trzy zespoły skupiające 2 – 3 wychowanków. Do zespołów rewalidacyjno – wychowawczych uczęszczają dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Podczas pracy w zespołach rewalidacyjno- wychowawczych wprowadzamy dzieci w otaczający ich świat czyniąc ich uczestnikami życia na miarę ich możliwości. Umożliwiamy poznawanie środowiska, nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności.

Praca nauczyciela wspomagana jest przez pomoc nauczyciela, co korzystnie wpływa na funkcjonowanie naszych uczniów.

Zajęcia w ZRW odbywają się w wymiarze 20 godzin tygodniowo, pięć razy w tygodniu.
Obejmują one:

 • Dostarczanie różnorodnych wrażeń w obrębie wszystkich zmysłówa
 • Przeżywanie ruchu w różnorodnych formach
 • Zaspokojenie potrzeby bliskości – kontakt nauczyciel – uczeń – koledzy
 • Uczenie świata poprzez prowadzenie ręki wychowanka
 • Umożliwianie rozwoju samodzielnej aktywności poprzez usprawnianie ruchowe w zakresie małej i dużej motoryki
 • Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności.

W pracy rewalidacyjno - wychowawczej nauczyciele posługują się następującymi metodami i technikami pracy:

 • Metodą Porannego kręgu – stymulacja polisensoryczna wg pór roku
 • Metodą Knilla
 • Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metodą Relaksacji: H. Wintreberta
 • Nauczanie funkcjonalne
 • Elementami pedagogiki zabawy
 • Zabawy paluszkowe, masażyki
 • Plastykoterapia
 • Elementami muzykoterapii, atreterapii i biblioterapii
 • Dogoterapia

Troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi uczęszczającymi na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze sprawują liczni specjaliści:

 • Nauczyciele- oligofrenopedagodzy
 • Logopedzi
 • Fizjoterapeuci
 • Muzykoterapeuta
 • Dogoterapeuta

Wszystkie te działania mają na celu wprowadzenie naszych dzieci w różnorodny świat, które je otacza i nabywanie przez nie nowych doświadczeń.

Kadra pedagogiczna ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach i stwarzając tą samą możliwość zainteresowanym rodzicom.