W szkole podstawowej prowadzone są grupowe zajęcia edukacyjne:

 • kształcenie zintegrowane
 • wychowanie fizyczne
 • religia
 • muzyka

Głównym celem edukacji na tym etapie jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja, jak również – w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości – wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości aby :

Możliwość porozumiewania

Miał możliwość porozumiewać się z otoczeniem w sposób werbalny.

Niezależność życiowa

Zdobył maksymalną, jak na swoje możliwości, niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Poczucie sprawczości

Był operatywny oraz zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości.

Współżycie społeczne

Miał możliwość uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając oraz przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności.

Samodzielność

Bardzo dużo uwagi poświęcamy samodzielności każdego ucznia, jego stanom emocjonalnym, akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa. Stawiamy jasno granice wymagamy i w najdrobniejszym kroku jaki robimy z uczniem zakładamy, że uczeń rozumie, czuje jest żywym człowiekiem będącym obok nas.

Codzienną pracę szkoły podstawowej urozmaicają również:

 • Imprezy okolicznościowe (bale, wigilia, itp.)
 • Olimpiady specjalne
 • Zielone szkoły i jednodniowe wycieczki
 • Konkursy (np. teatralne, plastyczne)

Najczęściej stosowanymi metodami (lub elementami metod) pracy z uczniami są:

 • Metoda Dobrego Startu
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Program aktywności Knillów
 • Integracja Sensoryczna
 • Muzykoterapia